Balfolk

Wat is balfolk?

Bal­folk is een dans­vorm die bestaat uit een ver­za­me­ling West-Euro­pe­se dan­sen. Zo’n Bal­folk dans­avond noe­men we meest­al een bal. Een bal is een beet­je te ver­ge­lij­ken met een tan­go- of sal­sa-avond, maar dan met West-Euro­pe­se muziek en dan­sen.

Bij Bal­folk wor­den er zowel kop­pel- als groeps­dan­sen gedaan en er is altijd live-muziek. Dit maakt een bal speels, gezel­lig en sfeer­vol. Na de optre­dens is er vaak gele­gen­heid voor muzi­kan­ten om te spe­len in een ses­sie. Instru­men­ten wor­den erbij gepakt om samen muziek te maken en ieder­een is wel­kom om mee te spe­len, zodat de dan­sers nog door kun­nen blij­ven dan­sen.

Herkomst

Oor­spron­ke­lijk wer­den (en wor­den) de dan­sen die nu op een bal gedanst wor­den op brui­lof­ten en dorps­fees­ten in ver­schil­len­de plaat­sen in Euro­pa gedanst. Voor­al in Frank­rijk is deze cul­tuur spring­le­vend.

Bal­folk is geba­seerd op deze Fran­se tra­di­tie. Maar bal­folk ont­wik­kelt zich. De ’tan­goma­zur­ka’ heeft een nieu­we vari­a­tie opge­le­verd. En er komen dan­sen uit ande­re lan­den, zoals de Zweed­se pols­ka.

Bal­folk leeft in lan­den als Neder­land, Bel­gië, Frank­rijk en Duits­land, met aller­lei invloe­den uit ver­schil­len­de muziek- en dans­stro­min­gen.

Waar is balfolk?

In Neder­land is een web­si­te balfolk.nl met een agen­da met alle bals in Neder­land.

En er is een Duit­se web­si­te met een over­zicht van bal­folk-orga­ni­sa­ties in heel Euro­pa. Niet alle links wer­ken, maar met een beet­je goog­e­len vind je vaak als­nog wat je zocht.
Das macht spaß!