Contact

E‑mail

Telefoon

Info voor organisatoren

Techniek

Para­ce­ta­mol speelt ver­sterkt op doe­del­zak, saxo­foon, viool, gitaar en con­tra­bas. Wil je weten wat we nodig heb­ben? Via de but­ton hier­on­der vind je onze tech­ni­sche rider.

In over­leg kan ook een PA-instal­la­tie door ons wor­den ver­zorgd zodat het geluid altijd per­fect is. We ver­tel­len graag meer over de moge­lijk­he­den.

Dansintro

Op een bal­folk is voor nieuw­ko­mers vaak eerst een intro­duc­tie van ca. 1 uur om een aan­tal gang­ba­re dan­sen aan te leren. Para­ce­ta­mol kan deze intro­duc­tie ver­zor­gen.

Vaak gaat het om de jig, de cer­cle, de andro en de scot­tish. Deze dan­sen zijn snel in de basis aan te leren en wor­den op een bal­folk altijd gespeeld.