Komen­de optre­dens

Op 21 juni 2024 spe­len we op het  Mid­zo­mer­nachts­bal in Rij­en.

Bittersweet Balfolk

Para­ce­ta­mol speelt avond­vul­len­de ener­gie­ke balf­olk­mu­ziek met een bit­ter­zoet rand­je. Mee­sle­pen­de mazur­ka’s, gol­ven­de gavot­tes, drij­ven­de bour­rées, maar ook een zeld­za­me grab­bel­ton en de eer­ste nieu­we bra­va­de sinds 1657.

Echo’s van Ier­se jigs, metal klas­sie­kers, Hon­gaar­se folk en jazz uit vori­ge muzi­ka­le levens klin­ken door in onze dans­mu­ziek.

Para­ce­ta­mol speelt voor dan­sers en luis­te­raars in dans­za­len, cafés, the­a­ters en op fes­ti­vals.

Balfolk

Bal­folk is een dans­vorm die bestaat uit een ver­za­me­ling West-Euro­pe­se dan­sen. Zo’n Bal­folk dans­avond noe­men we meest­al een bal. Een bal is een beet­je te ver­ge­lij­ken met een tan­go- of sal­sa-avond, maar dan met West-Euro­pe­se muziek en dan­sen.

Bij Bal­folk wor­den er zowel kop­pel- als groeps­dan­sen gedaan en er is altijd live-muziek. Dit maakt een bal speels, gezel­lig en sfeer­vol. Na de optre­dens is er vaak gele­gen­heid voor muzi­kan­ten om te spe­len in een ses­sie. Instru­men­ten wor­den erbij gepakt om samen muziek te maken en ieder­een is wel­kom om mee te spe­len, zodat de dan­sers nog door kun­nen blij­ven dan­sen.

Waar?

In Neder­land heb­ben we de web­si­te balfolk.nl. Daar vind je de agen­da van alle bals en dans- en muziek­cur­sus­sen in Neder­land.


En er is zelfs een web­si­te met een agen­da van balf­ol­ke­ve­ne­men­ten in veel lan­den van Euro­pa (inclu­sief de Neder­land­se agen­da) en zelfs ver daar­bui­ten. De site heeft ook aan­dacht voor een paar ande­re fol­ky dans­stij­len.
Das macht spaß!

Onze cd: ‘Endorfine’

Onze cd is klaar. Hij is te bestel­len voor € 15,- door een e‑mail naar ons te stu­ren. Benieuwd hoe die klinkt? Luis­ter dan alvast naar een paar num­mers op Spo­ti­fy.